1 NaN是什么2 typeof NaN得到什么结果3NaN等于自己吗4怎么判断一个数是否为NaN

2022-12-05 10:06:39
1 NaN :NOT A NUMBER 表示不是数字的值 2数据类型 是 number 3 NaN不等于NaN 4使用函数 isNaN()